group-header

Algemene gebruiksvoorwaarden

1.    Bedrijf en contactinformatie

Onderhavige voorwaarden (“Algemene Gebruiksvoorwaarden” of “AGV”) vormen een overeenkomst tussen de gebruikers van de site (de “Gebruiker” of “jou”) en ClearSource BVBA, dat actief is onder de handelsnaam MyNextCompany, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gulledelle 94, geregistreerd volgens de Belgische wet onder KBO nummer 0876.098.555 (“MyNextCompany” of “wij”). 

 

2.    Toepassingsgebied

Door toegang te hebben tot de website van MyNextCompany (de “Site”), door op deze site te surfen of door hem te gebruiken (“Gebruik”), accepteert de Gebruiker de voorwaarden die zijn opgesomd in de AGV. 

Als de Gebruiker de voorwaarden die zijn opgesomd in de AGV niet accepteert, mag hij de Website niet gebruiken. MyNextCompany behoudt zich het recht voor de AGV van tijd tot tijd te updaten naar eigen goeddunken. De Gebruiker wordt aangeraden de AGV regelmatig te bekijken. 

De Site en alle gerelateerde diensten staan ter beschikking van de Gebruiker, op voorwaarde dat de Gebruiker volgens de van toepassing zijnde wetten juridisch bindende overeenkomsten kan aangaan. De Site is niet gericht op of geschikt voor kinderen onder de 18 jaar. Gelieve de Site niet te gebruiken als je minderjarig bent.

Als de Gebruiker een bedrijfspagina wil aanmaken op de Website in zijn/haar hoedanigheid van werkgever, en/of onze digitale aanwervingsdiensten wenst te benutten, dan zullen de Gebruiker en MyNextCompany onderhandelen over een overeenkomst die specifiek de voorwaarden van dergelijke diensten beheerst.

 

3.    Intellectuele Eigendomsrechten

MyNextCompany verleent de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een kopie van het materiaal dat op de Website wordt weergegeven te bekijken en tijdelijk te downloaden, enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Gebruiker of voor gebruik binnen zijn organisatie. Al het materiaal dat wordt weergegeven of ter beschikking gesteld op de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot graphics, documenten, teksten, afbeeldingen, geluid, video, audio, kunst, software, en HTML code (gezamenlijk het “Materiaal” genoemd) is het exclusieve eigendom van MyNextCompany of van haar leveranciers van content. Het Materiaal wordt beschermd door de van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten. Tenzij het uitdrukkelijk toegelaten wordt, zal de Gebruiker: 

i.    afgeleide werken van het Materiaal niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, weergeven, deleten, verspreiden, downloaden, opslaan, reproduceren, overdragen, publiceren, verkopen, herverkopen, aanpassen, onderwerpen aan reverse engineering, of creëren, of 

ii.    het Materiaal van andere websites of van om het even welke media op de Website, zoals de netwerkomgeving, niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyNextCompany.

Alle handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo’s, of andere identificatiemiddelen (de “Merken”) die weergegeven worden op de Website zijn het exclusieve eigendom van MyNextCompany en/of hun respectieve eigenaars. De Gebruiker zal deze Merken op geen enkele wijze gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyNextCompany en de respectieve eigenaars.

De Website is beschermd door het auteursrecht, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. MyNextCompany en, in voorkomend geval, derde leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in en op de Site. Het gebruik van de Site verleent geen eigendomsrechten aan de Gebruiker.

Op de Site kunnen gegevens, teksten, afbeeldingen, software, multimedia materiaal en andere content van derden (“Content van Derden”) staan, en verwijzingen naar de term "Site" zullen geacht worden te slaan op al het materiaal, al de content en diensten die van tijd tot tijd ter beschikking worden gesteld op de Site, ongeacht of deze bekeken wordt op een scherm of gedownload wordt naar een andere computer, met inbegrip van en zonder beperking van de Content van Derden.

Tenzij schriftelijk specifiek anders overeengekomen of voor zover nodig voor de Gebruiker om de Website te bekijken in overeenstemming met de AGV, zal de Gebruiker: 

i.    de Website niet kopiëren, noch in zijn geheel noch gedeeltelijk; 

ii.    op geen enkele manier de Website in zijn geheel of gedeeltelijk weergeven, reproduceren, afgeleide werken ervan maken, overdragen, verkopen, verspreiden, verhuren, leasen, sublicenties ervoor verlenen, uitlenen, overmaken of exploiteren; 

iii.    de Website niet invoegen in andere producten; 

iv.    de Website niet gebruiken op basis van een timesharing overeenkomst; 

v.    geen functieoproepen of andere embedded links creëren van een softwareprogramma naar de Website; 

vi.    een kennisgeving van auteursrecht of van andere intellectuele eigendomsrechten van MyNextCompany of van één van haar derde leveranciers niet verwijderen of onleesbaar maken; 

vii.    geen Merken van MyNextCompany of van één van haar derde leveranciers gebruiken; of 

viii.    behalve voor zover toegestaan bij wet, de applicaties of broncode van de Website niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, uit elkaar halen, of op een andere manier proberen er toegang toe te krijgen.

 

4.    De Website

De Website biedt een forum waarop de Gebruiker informatie kan vinden over tewerkstelling en carrièremogelijkheden. Door te solliciteren naar een openstaande betrekking op de Site, gaat de Gebruiker ermee akkoord om aan MyNextCompany een eeuwigdurende, niet-exclusieve, onherroepbare, kosteloze, wereldwijde licentie en recht, doch geen verplichting, te verlenen om met alle mogelijke middelen, voor altijd en wereldwijd alle informatie van de Gebruiker of een deel van die informatie  te gebruiken, kopiëren, wijzigen, weer te geven, verspreiden, downloaden, opslaan, reproduceren, overdragen, publiceren, verkopen, herverkopen, aan te passen, en op eender welke manier afgeleide werken ervan te maken. 

MyNextCompany legt geen verklaring af aangaande de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, geldigheid, of waarheidsgetrouwheid van het materiaal dat door de kandidaten wordt verschaft. 

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat MyNextCompany kopieën mag bewaren van de door de Gebruiker verschafte informatie en deze informatie mag doorspelen aan een derde wanneer MyNextCompany van mening is dat het nodig is om: 

i.    de integriteit van de Site te beschermen

ii.    de rechten van MyNextCompany te beschermen

iii.    de rechten van een kandidaat te beschermen krachtens de van toepassing zijnde wetten op gegevensbescherming

iv.    te voldoen aan een gerechtelijk bevel

v.    gerechtelijke procedures na te leven

vi.    de vordering van MyNextCompany te doen gelden krachtens de AGV

vii.    vorderingen in te willigen met betrekking tot de schending van de rechten van een derde.

 

5.    Algemene verbodsbepalingen

In verband met het gebruik van de Site, gaat de Gebruiker ermee akkoord om:

a.    lokale, nationale, provinciale regels, regels van de Europese Unie of andere van toepassing zijnde regels en verordeningen, met inbegrip van doch niet beperkt tot, antidiscriminatiewetten of wetten in verband met gelijke kansen op het vlak van tewerkstelling NIET te schenden;

b.    GEEN intellectuele eigendomsrechten te schenden, met inbegrip van doch niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, handelsrechten, of zakengeheimen van een derde;

c.    GEEN materiaal te uploaden, posten, overdragen, of opslaan dat:

  • onwettig, beledigend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, nadelig, bedreigend, intimiderend, obsceen, of aanstootgevend is;
  • de contractuele verplichtingen of de geheimhoudingsplicht van de Gebruiker schendt;
  • de normale werking van de Site verstoort of belemmert, zoals het posten of overdragen van virussen, het continu posten van repetitief materiaal, of het posten van abnormaal grote bestanden; of
  • niet toegelaten is door MyNextCompany, met inbegrip van doch niet beperkt tot ongeoorloofd reclamemateriaal, ongevraagd promotiemateriaal, junk mail, spam mail, kettingbrieven, piramidespelen, franchises, distributeurschap, lidmaatschap van clubs, verkoopovereenkomsten, of materiaal dat in enig ander opzicht onaanvaardbaar is;

d.    de privacyrechten of de persoonlijke rechten van anderen NIET te schenden door misbruik te maken van het Materiaal, met inbegrip van doch niet beperkt tot het intimideren of stalken van iemand, het versturen van ongevraagde e-mails, en het verzamelen van persoonlijke informatie over iemand, zonder de toestemming van die persoon;

e.    GEEN inbreuk te maken op de veiligheidsmaatregelen van de Site of dit te proberen;

f.    GEEN apparaat, procedure of mechanisme te gebruiken om de Site of eender welk Materiaal te observeren, op te halen, op te zoeken, of er toegang toe te krijgen, bijvoorbeeld via een spider of robot, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyNextCompany;

g.    zich GEEN toegang te verschaffen of te proberen verschaffen tot een account of login van een derde op de Site;

h.    het Materiaal NIET te kopiëren, wijzigen, reproduceren, deleten, verspreiden, downloaden, opslaan, overdragen, verkopen, herverkopen, publiceren, onderwerpen aan reverse engineering, of afgeleide werken ervan te creëren, met uitzondering van materiaal dat is verschaft door en dat eigendom is van de Gebruiker;

i.    GEEN onnauwkeurige, valse of onvolledige informatie te posten of te verschaffen, zoals een CV van de Gebruiker, biografische gegevens, vacature, en bedrijfsprofiel;

j.    zich NIET uit te geven voor een andere persoon of entiteit;

k.    de Website NIET te gebruiken op een ongeoorloofde manier of voor criminele activiteiten;

l.    GEEN hoofdinggegevens in een elektronische post of mail te vervalsen; of

m.    zichzelf, zijn band met een derde of zijn entiteit NIET verkeerd voor te stellen.

 

6.    Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker gaat ermee akkoord om:

a.    de Website enkel te gebruiken voor wettige doeleinden bij het zoeken naar of verschaffen van tewerkstellingsmogelijkheden en andere carrière-informatie

b.    volledige, correcte, up-to-date en nauwkeurige informatie te verschaffen en bij te houden over de door de Gebruiker gegeven informatie

c.    materiaal te posten waaruit blijkt dat de Gebruiker alle nodige rechten of licenties heeft

d.    voorzichtig te zijn en zijn/haar eigen beoordelingsvermogen en gezond verstand te gebruiken bij het beheren van vacatures en informatie die wordt aangeboden op of wordt verkregen via de Site

e.    de risico’s te dragen wanneer hij zich verlaat op of gebruik maakt van Materiaal of informatie die verschaft wordt door een derde.

 

7.     Jobaanbiedingen

De Gebruiker kan rechtstreeks op de website solliciteren voor een openstaande vacature.

Niettegenstaande hetgeen hierboven is uiteengezet, begrijpt de Gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat MyNextCompany:

a.    niet garandeert dat de Gebruiker zal tewerkgesteld worden of jobaanbiedingen zal krijgen via de Site

b.    niet verantwoordelijk is voor jobaanbiedingen, screenings met het oog op tewerkstelling, beslissingen in verband met tewerkstelling, en effectieve tewerkstelling voorgesteld door derden

c.    geen garanties geeft inzake de nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid, of tijdigheid van informatie vermeld door derden

d.    niet verantwoordelijk is voor materiaal dat verschaft is door derden, met inbegrip van doch niet beperkt tot openstaande vacatures en lijsten met vacatures, en 

e.    in geen enkel opzicht noch zijn werkgever noch zijn agent is. De Gebruiker dient voorzichtig te zijn en zijn/haar eigen beoordelingsvermogen en gezond verstand te gebruiken bij het beoordelen van potentiële werkgevers en informatie die wordt verschaft door derden.

 

8.    Links naar websites van derden

Op de Site kunnen links, zoals hyperlinks of knoppen, staan die rechtstreeks toegang verlenen naar de websites van derden (“Gelinkte Sites”). Deze Gelinkte Sites mogen niet gecontroleerd of gevolgd worden door MyNextCompany. MyNextCompany is niet verantwoordelijk voor materiaal, informatie, of content dat/die gepost wordt op de Gelinkte Sites. De opname van Gelinkte Sites op de Website impliceert geenszins dat er een relatie of associatie zou zijn tussen MyNextCompany en de eigenaar van de Gelinkte Sites of dat de Gelinkte Sites worden goedgekeurd door MyNextCompany.  MyNextCompany neemt de Gelinkte Sites enkel op voor het gemak van de Gebruiker. Enkel de Gebruiker is verantwoordelijk wanneer hij zich toegang verschaft tot de Gelinkte Sites. De Gebruiker dient voorzichtig te zijn en zijn/haar eigen beoordelingsvermogen en gezond verstand te gebruiken bij het gebruik van de Gelinkte Sites.

 

9.    Privacy

MyNextCompany zal alle persoonlijke gegevens die je verschaft op of via deze Site behandelen in overeenkomst met de bepalingen van haar Privacybeleid en eventuele specifieke bepalingen vermeld in het relevante deel van deze Site. 

 

10.    Vrijwaring

De Gebruiker gaat ermee akkoord om MyNextCompany, haar vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vergoeden voor aanspraken of eisen van derden, met inbegrip van doch niet beperkt tot erelonen van advocaten en gerechtskosten die het gevolg zijn van of hun oorsprong vinden in het Gebruik van deze Site door de Gebruiker, het materiaal dat de Gebruiker plaatst, of een schending door de Gebruiker van een van de bepalingen van de AGV. 

 

11.    Disclaimer

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat: 

a.    de Gebruiker elk risico zal dragen dat verband houdt met of het gevolg is van het gebruik, het bekijken of het zich toegang verschaffen tot de Site door de gebruiker. De Site wordt beschikbaar gesteld op een “zoals is” of “zoals beschikbaar” basis. 

b.    MyNextCompany uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid afwijst, expliciet en impliciet, met inbegrip van doch niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of garanties die voorvloeien uit de prestaties, handelingen of het gebruik. 

c.    MyNextCompany uitdrukkelijk niet garandeert dat

i.    de site en de inhoud ervan vrij zijn van fouten of virussen  

ii.    de werking van de site ononderbroken en veilig zal zijn

iii.    de site altijd beschikbaar zal zijn 

iv.    de site zal beantwoorden aan alle vereisten van de Gebruiker 

MyNextCompany wijst bovendien alle garanties af inzake de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, geldigheid of waarheidsgetrouwheid van het geplaatste materiaal. 

 

12.    Aansprakelijkheid

De Gebruiker gaat ermee akkoord om alle risico’s te dragen die verband houden met, hun oorsprong vinden in, of het gevolg zijn van het gebruik door de Gebruiker van de Site en al het materiaal dat erop is geplaatst. 

De enige aansprakelijkheid die door MyNextCompany zal gedragen worden voor claims die verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van de Diensten, zal de betaling zijn van directe schade die het bedrag (in totaal) van tienduizend euro (10.000 EUR) niet overschrijdt.

MyNextCompany zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gederfde winst, gemiste besparingen of elk ander economisch verlies, noch voor enige incidentele of gevolgschade, indirecte, bijzondere of bestraffende schade, verlies of opgelopen onkosten (met inbegrip van doch niet beperkt tot bedrijfsonderbreking, zakelijke verliezen, verlies van gegevens of boetes van welke aard ook), zelfs wanneer de Gebruiker op de hoogte werd gesteld of redelijkerwijs kon voorzien dat dergelijke schade zou kunnen ontstaan. 

 

13.    Beëindiging

MyNextCompany heeft het recht om, naar eigen goeddunken, elke dienstverlening op de Site stop te zetten en eender welk materiaal van de Site te verwijderen. MyNextCompany heeft tevens het recht om de toegang van de Gebruiker tot een deel van of tot het geheel van de diensten verschaft door MyNextCompany op de Site op elk moment, met of zonder reden of kennisgeving en om gelijk welke reden, stop te zetten. Als de Gebruiker zijn/haar account wenst te beëindigen, mag de Gebruiker enkel het gebruik van de Site stopzetten. MyNextCompany aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het behouden of terugzenden van het materiaal dat door de Gebruiker werd geplaatst, het account van de Gebruiker of zijn/haar login of paswoord. De Gebruiker dient te allen tijde een kopie te bewaren van het geplaatste Materiaal. 

 

14.    Algemene Voorwaarden

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat er geen verhouding bestaat van tewerkstelling, partnerschap,  agentuur of joint venture tussen de Gebruiker en MyNextCompany die zou ontstaan uit of het gevolg is van het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De AGV vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en MyNextCompany die het gebruik van de Site door de Gebruiker regelt en ze zijn een aanvulling op elke bindende overeenkomst afgesloten tussen de Gebruiker en MyNextCompany.

De Gebruiker mag geen Materiaal gebruiken of exporteren, noch kopieën of aanpassingen maken die in strijd zijn met de toepasselijke wetten, regels en voorschriften. 

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een voorwaarde of een deel van een voorwaarde, of van een recht dat zou verkregen zijn krachtens de AGV, zal geen afbreuk doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere voorwaarden of rechten noch aan het resterende deel van dergelijke voorwaarde of recht die/dat onverminderd van kracht zal blijven met uitzondering van een eventuele ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling die/dat er deel van uitmaakt. 

Wanneer een van de partijen de bepalingen van de AGV niet nakomt of de naleving ervan uitstelt, dan zal dit niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van deze voorwaarde.  

De AGV worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil dat voortvloeit uit de AGV zal onderworpen worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel. 

Laatst bijgewerkte datum: 3 juli 2019​.