group-header

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De toegang en het gebruik van de Website en de diensten die worden geleverd door MyNextCompany zijn in ieder geval onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze algemene gebruiksvoorwaarden omvatten de juridische informatie met betrekking tot het bezoek en het gebruik van de Website en omschrijven de voorwaarden en afspraken krachtens dewelke deze Website terbeschikking wordt gesteld door MyNextCompany en kan worden geconsulteerd en gebruikt door de Gebruiker. De Gebruiker van deze Website dient derhalve deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen en de Gebruiker dient zich te realiseren dat deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van deze Website door de Gebruiker.

Door een verder bezoek aan de Website of door eender welk gebruik ervan, verklaart de Gebruiker zich dan ook uitdrukkelijk akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Ingeval van niet-akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden kan de Gebruiker niet langer gebruikmaken van de Website en dient de Gebruiker de Website onmiddellijk te verlaten.

Indien bepaalde contractuele bepalingen anders worden gestipuleerd in een individuele en schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en MyNextCompany, dan hebben de bepalingen van dergelijke individuele overeenkomst voorrang op de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

MyNextCompany behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de Website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking ervan op de Website en evenals de goedkeuring door de Gebruiker van de gewijzigde voorwaarden.

2. Definities

Tenzij anders vermeld hebben onderstaande termen de volgende betekenis in onderhavige algemene dienstverleningsvoorwaarden:

 • MyNextCompany, divisie van ClearSource: MyNextCompany, divisie van ClearSource bvba met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gulledelle 94 met ondernemingsnummer 0876.098.555 (hierna genoemd "MyNextCompany");
 • Gebruiker: elke persoon die de Website gebruikt of een beroep doet op de diensten van MyNextCompany als bezoeker, werkzoekende, werkgever of adverteerder
 • Inhoud: Film, tekst, foto's, afbeeldingen, presentaties, grafieken, tekeningen, beelden, geluidsfragmenten, interviews, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen die beschikbaar zijn op en/of verbonden zijn aan de Website of daar ooit op beschikbaar of mee verbonden zijn geweest.
 • Opdrachtgever/klant: de Gebruiker die een company page op de Website heeft
 • Website: de internetpagina's van MyNextCompany die zich bevinden op http://www.mynextcompany.eu en de sub-pagina's van deze website

3. Gebruik

De Gebruiker en/of de natuurlijke persoon die de Gebruiker vertegenwoordigt, dient ten minste 18 jaar oud zijn en over de bevoegdheid en toestemming te beschikken om de Website te gebruiken en de Gebruiker te vertegenwoordigen. De Gebruiker en/of de natuurlijke persoon die de Gebruiker vertegenwoordigt die jonger is dan 18 jaar dient over de toestemming van beide ouders te beschikken en/of dien voogd te beschikken om deze Website te kunnen gebruiken.

Indien een Opdrachtgever als werkgever of tussenpersoon de Website wenst te gebruiken om job advertenties te plaatsen moet hierover een afzonderlijke overeenkomst met MyNextCompany worden afgesloten. In tegenovergesteld geval is de Website enkel toegankelijk voor persoonlijk gebruik (niet-commerciële doeleinden) door de Gebruiker.

MyNextCompany geeft de Gebruiker de bevoegdheid, onder deze algemene voorwaarden, om toegang te hebben tot de Website, gebruik te maken van de Website en de inhoud die op de Website wordt aangeboden voor persoonlijk en voor niet commerciële gebruik, te consulteren, te downloaden en af te drukken.

De Gebruiker stemt er mee in de Inhoud niet te verkopen, niet te wijzigen, niet te reproduceren, niet te tonen, niet publiekelijk uit te voeren, niet te verspreiden en ook niet op enige andere wijze te gebruiken voor eender welk publiek of commercieel doel, in verband met producten of diensten die niet deze van de Website of van MyNextCompany zijn.

De Gebruiker is ermee akkoord enkel correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over zichzelf te vermelden op de Website. MyNextCompany kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie meegedeeld door haar gebruikers. Je verklaart dat de informatie die je publiceert de rechten van eventuele derde partijen niet schendt.

De Gebruiker zal nalaten om op enige manier MyNextCompany in diskrediet te brengen.

3.1. Aanmaak profiel/account, beëindiging en opschorting

De Gebruiker krijgt toegang tot de diensten en wordt gebruiker van de Website door het aanmaken van een profiel op deze Website. De opmaak van een profiel is slechts één keer toegelaten. Het gebruik van een andere naam is uit den boze.

Het gebruikersmaatschap is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derde partijen. MyNextCompany heeft het recht om elke profielaanvraag gemotiveerd te weigeren. Het gebruikersmaatschap start pas na de ontvangst van een bevestigingse-mail van MyNextCompany.

Gebruikers kunnen op elk moment hun lidmaatschap van MyNextCompany beëindigen door dit formulier in te vullen. Opzegging door de Gebruiker noch opzegging door MyNextCompany geven recht op enige vergoeding. MyNextCompany kan het gebruikersmaatschap op eender welk moment opzeggen of opschorten in geval van overtreding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of in geval van vermoeden van schending van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke beëindiging of opschorting zal gemotiveerd uitgevoerd worden. MyNextCompany zorgt steeds voor een verwittiging.  Na een dergelijke beëindiging of opschorting is geen nieuwe registratie meer mogelijk noch kan er verder op onze diensten een beroep worden gedaan, behoudens het geval waarin de schorsing werd opgeheven. De beëindiging van het gebruikersmaatschap heeft de volledige verwijdering van de door de Gebruiker geplaatste content op de website van MyNextCompany tot gevolg.

4. voorwaarden opdrachtgever

4.1. Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

Company page die op de Website verschijnen, verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van MyNextCompany. MyNextCompany is niet verantwoordelijk voor enige beslissing inzake werkgelegenheid die om welke reden dan ook wordt genomen door een Opdrachtgever waarvoor MyNextCompany een advertentie heeft plaatst op haar Website. De Opdrachtgever zal MyNextCompany dan ook vrijwaren en integraal schadeloosstellen voor elke vordering die tegen MyNextCompany en/of haar verantwoordelijke uitgever zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal MyNextCompany vergoeden voor alle kosten die MyNextCompany in dit verband zou oplopen.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de (job)advertenties. Daarnaast verzekert de Opdrachtgever MyNextCompany dat ze voor de aangebrachte foto’s, afbeeldingen over het vereiste akkoord beschikken Op zowel de bedrijfpagina als de jobomschrijving.

4.2. Garantie die MyNextCompany biedt aan de Opdrachtgever

MyNextCompany zal er steeds voor zorgen dat volgende zaken niet in een te plaatsen of geplaatste advertentie worden opgenomen:

 • misleidende, onleesbare of "verborgen" trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature, zoals MyNextCompany naar redelijkheid kan vaststellen;
 • namen, logo's of handelsmerken van niet geassocieerde ondernemingen anders dan die van de klant van de Opdrachtgever en waarvoor MyNextCompany uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • meer dan één functie of functieomschrijving, meer dan één locatie of meer dan één functiecategorie per advertentie, tenzij MyNextCompany zelf beslist om dit anders te doen en dit dus toestaat;
 • onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie.
 • materiaal of links naar materiaal dat mensen op seksuele, gewelddadige of andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van personen die minderjarig zijn zonder dat de ouders en/of voogd van deze minderjarige hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.

4.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om:

 • advertenties te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, regelgeving betreffende arbeid, sociale zekerheid, werkgelegenheid en gelijke kansen,...
 • advertenties te plaatsen waarvoor de nationaliteit van een bepaald land of een legaal, permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor in dienstneming, tenzij dit vereist is om te voldoen aan de wet- of regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke of lokale overheid
 • advertenties te plaatsen die een eis of een criterium voor selectie inhouden betreffende de vacature waarbij een dergelijke eis of criterium geen eigenlijke en wettelijk vereiste is voor die vacature
 • het organiseren van enig franchise- of piramideprogramma, distributienetwerk, mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi-level) of constructies met verkoopagentschappen via de Website
 • Het plaatsen van enige advertentie betreffende een vacature en/of zakelijke opportuniteit waarvoor vooraf of periodiek een betaling is vereist van de kandidaat en/of waarvoor het werven van nieuwe leden,sub- verkopers of sub- agentschappen is vereist
 • het plaatsen van enige zakelijke opportuniteit op basis van commissie, tenzij er in de advertentie duidelijk is vermeld dat de beschikbare job of opportuniteit uitsluitend op basis van commissie wordt vergoed en de manier waarop de Gebruiker de commissie kan verdienen duidelijk wordt beschreven
 • het aanbieden van enige mogelijkheid die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt
 • seksuele diensten aanbieden of medewerkers zoeken voor jobs van seksuele aard
 • verzoeken voor het gebruik van menselijke organen of terbeschikking stellen van menselijke organen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten voor de voortplanting zoals eiceldonatie, zaadceldonatie en draagmoederschap
 • het ondersteunen van een bepaalde politieke partij, politiek programma, politieke stelling of - onderwerp - naar het redelijke oordeel van MyNextCompany - ondergeschikt aan het aanbieden van een vacature op de Website
 • het propageren van een bepaald geloof - naar het redelijke oordeel van MyNextCompany - ondergeschikt aan het aanbieden van een vacature op de Website
 • met uitzondering waar dit onder de geldende wetgeving is toegestaan, vacatures plaatsen waarbij van de sollicitant vereist wordt om informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar       
  • ras of etnische afkomst
  • politieke overtuiging
  • geestelijke of geloofsovertuiging
  • lidmaatschap van een werkgeversorganisatie
  • fysieke of mentale gezondheid
  • seksualiteit
  • strafblad of gerechtelijke vervolging
  • leeftijd

Indien MyNextCompany van mening is dat bepaalde informatie of Inhoud op de Website wederrechtelijk of aanstootgevend is kan MyNextCompany het IP-adres van die Gebruiker zonder nadere verwittiging doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties alsook kan MyNextCompany de betreffende feiten melden en/of hiervoor klacht neerleggen bij de bevoegde instanties en de toegang van de betreffende gebruiker tot de Website blokkeren.

5. Het gebruik van de informatie die door MyNextCompany ter beschikking wordt gesteld

De Opdrachtgever moet de informatie van MyNextCompany gebruiken zoals in deze algemene gebruiksvoorwaarden en in enig ander contract dat tussen de Opdrachtgever en De Opdrachtgever stemt ermee in dat hij geen informatie afkomstig van MyNextCompany aan enige derde partij prijs kan geven.

De Opdrachtgever zal de nodige fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen om de gegevens die de Opdrachtgever van of via MyNextCompany heeft verkregen te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de informatie afkomstig van MyNextCompany te gebruiken voor enig ander dan als een werkgever die medewerkers zoekt, inclusief maar niet uitsluitend, adverterend met aanbiedingen, producten en services aan de Gebruikers die (potentieel) werkzoekend zijn.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Opdrachtgever mag MyNextCompany enkel materiaal overmaken waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, merkenrechten, …) heeft bekomen en waarvan hij de nodige intellectuele eigendomsrechten kan afstaan aan MyNextCompany in het kader van het vervullen van de opdracht door MyNextCompany en met het oog op de bekendmaking van de betreffende Inhoud op de Website. Wanneer de Opdrachtgever geen woonplaats in België heeft, kan MyNextCompany desgevallend eisen dat de opdracht wordt gegeven door een persoon met woonplaats in België. MyNextCompany heeft steeds het recht om de identiteit van de Opdrachtgever publiek te maken, via de Website of anders.

De Website zelf is ook auteursrechtelijk beschermd en is ook als databank beschermd.

De Website noch de bestanddelen of de Inhoud ervan mag worden opgeslagen anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen gebruiken in overeenstemming met deze algemene gebruiksGebruiksvoorwaarden. De Website alsook de bestanddelen of de Inhoud ervan mag niet gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht of overgedragen worden aan derden dan na voorafgaande en schriftelijke toestemming van MyNextCompany.

7. Schorsing en weigering advertenties

MyNextCompany heeft het recht - zonder dat MyNextCompany hiertoe verplicht is om haar beslissing te motiveren en zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is - de inlassing van een advertentie van de Opdrachtgever of een deel ervan te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat MyNextCompany deze opdracht zouden hebben aanvaard en/of gefactureerd aan de Opdrachtgever of de uitvoering van de opdracht zouden hebben aangevat. De aanvaarding van een opdracht gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van MyNextCompany.

8. Tijdig en passend

Alle data in verband met de advertentie moeten tijdig worden aangeleverd door de Opdrachtgever en moet beantwoorden aan de technische specificaties van MyNextCompany. MyNextCompany heeft het recht materiaal dat niet geschikt is voor gebruik, aan te passen, zonder dat dit als een verplichting voor MyNextCompany kan worden beschouwd. De kostprijs verbonden aan zulke aanpassingen wordt doorgerekend aan de Opdrachtgever. In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conforme data of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering of schadevergoeding onder welke vorm ook. Advertentieopdrachten moeten in principe schriftelijk of elektronisch worden doorgegeven.

Wanneer een opdracht telefonisch, mondeling of per fax werd doorgegeven, kan MyNextCompany niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde fouten in de uitvoering. Indien de Opdrachtgever de opmaak van een advertentie overlaat aan MyNextCompany zijn de opmaakkosten voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever geen specifieke richtlijnen geeft, kan MyNextCompany niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop MyNextCompany de opmaak heeft opgevat. MyNextCompany kan advertenties die worden aangeleverd door de Opdrachtgever in een andere taal dan overeengekomen weigeren.

9. Geen annulering door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken. De bestelling zal volledig gefactureerd worden door MyNextCompany.

10. Herrekenen toegekende volumekorting

Indien een volumekorting werd bekomen in het vooruitzicht van de plaatsing van een bepaald aantal advertenties en dat aantal wordt niet behaald, omdat er geen nieuwe advertentieopdrachten komen of omdat de betaling werd gestaakt en verdere advertenties niet worden geplaatst, dan mag MyNextCompany het bedrag van de korting die reeds werd toegekend terug in rekening brengen aan de Opdrachtgever.

11. Geen overdracht van rechten

De Gebruiker stemt ermee in zijn rechten en/of verplichtingen ten aanzien van MyNextCompany niet door te verkopen of over te dragen aan een verbonden onderneming, klant of derde dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MyNextCompany.

12. Geen doorverkoop van advertentieruimte

De Gebruiker stemt ermee in dat het de Gebruiker niet is toegestaan om de advertentieruimte op de Website door te verkopen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen van of aan derden dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MyNextCompany.

13. Verboden handelingen Gebruiker

De volgende handelingen zijn te allen tijde en in ieder geval verboden voor de Gebruikers met betrekking tot de Website:

 • Uitingen die kwalificeren als oproep tot: haat, proselitisme, racisme, xenofobie, seksisme, discriminatie
 • Uitingen die kwalificeren als laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen
 • Uitingen die kwalificeren als schending van intellectuele of andere eigendomsrechten
 • Uitingen die kwalificeren als een poging om de openbare orde op de Website te storen en/of het serene karakter ervan te verstoren zoals spamming, het sturen van ongevraagde reclame of berichten via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten …
 • Uitingen en/of handelingen die kwalificeren als hacken of poging tot hacken van de Website, de gegevens van MyNextCompany en/of andere Gebruikers en/of derden
 • Uitingen die kwalificeren als openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, het aanbieden van pedofilie en/of prostitutie...
 • Materiaal beschikbaar stellen, plaatsen, verspreiden, opslaan of vernietigen dat in overtreding is met enige geldende wet- of regelgeving - waaronder ook, maar niet uitsluitend, wet- of regelgeving betreffende het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie evenals materiaal dat in strijd is met het privacy beleid van MyNextCompany
 • Handelingen of activiteiten die een groot of onevenredig beslagleggen op de IT-infrastructuur van MyNextCompany of haar partners
 • Gebruik maken van robotsdatamining en dergelijke soortgelijke middelen met het oog op het systematisch verzamelen en onttrekken van gegevens van de Website, anders dan voor het normale gebruik en de normale consultatie van de Website
 • Het beproeven of het pogen te beproeven, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of doorbreken van de beveiliging - of authenticatiemaatregelen zonder de juiste bevoegdheid
 • Het ongedaan maken van technische ontwikkelingen of het afbreken van enig onderdeel van de Website
 • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd of goedgekeurd of die instructieve informatie bieden over illegale activiteiten of andere activiteiten die onder deze algemene gebruiksvoorwaarden verboden zijn
 • Het plaatsen van enige cv of profiel of sollicitatie voor een vacature uit naam van een derde of met foutieve informatie
 • Meer dan één kopie van hetzelfde cv openbaar maken op enig moment
 • Het met derden delen van enige inlogcodes op welke onderdeel van de Website dan ook
 • Het zich verschaffen van toegang tot gegevens die niet voor de betreffende Gebruiker bestemd zijn of inloggen op informatiedragers waarvoor de Gebruiker geen toegangsbevoegdheid heeft
 • Het plaatsen of versturen naar de Website van onvolledige, foutieve of onjuiste informatie die niet eigen is aan de Gebruiker
 • Het plaatsen van inhoud die verboden is of pagina's plaatsen die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn of verborgen pagina's of afbeeldingen
 • Het verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere Gebruikers of van MyNextCompany
 • Het verwijderen of veranderen van enig materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon is geplaatst.

Indien MyNextCompany van mening is dat bepaalde informatie of Inhoud op de Website wederrechtelijk of aanstootgevend is kan MyNextCompany het IP-adres van die Gebruiker zonder nadere verwittiging doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties alsook kan MyNextCompany de betreffende feiten melden en/of hiervoor klacht neerleggen bij de bevoegde instanties en de toegang van de betreffende gebruiker tot de Website blokkeren.

In geval van vermoeden van enig misbruik behoudt MyNextCompany zich het recht voor om de toegang tot de website met onmiddellijke ingang op te schorten evenals te beëindigen.

Bij herhaaldelijke overtredingen van niet correcte publicaties op de Website behoudt MyNextCompany zich het recht voor om de toegang tot de website onmiddellijk te beëindigen.

14. Intellectuele eigendomsrechten website

De Inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. De software van MyNextCompany of bepaalde onderdelen of bestanddelen van de Website of van de Inhoud kan ook het voorwerp vormen van een uitvindersoctrooi of van een uitvindersoctrooiaanvraag in België of buiten België. De Website zelf is ook auteursrechtelijk beschermd en is ook als databank beschermd.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten omtrent de Inhoud van de Website en de Website toebehoren aan MyNextCompany.

De Website noch de bestanddelen of de Inhoud ervan mag worden opgeslagen anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen gebruiken in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden. De Website alsook de bestanddelen of de Inhoud ervan mag niet gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht of overgedragen worden aan derden dan na voorafgaande en schriftelijke toestemming van MyNextCompany.

Iedere Gebruiker draagt - behoudens andersluidende contractuele afspraken- door het op de Website plaatsen van film, tekst, foto's, afbeeldingen, presentaties, grafieken, tekeningen, beelden, geluidsfragmenten, interviews en andere - de nodige intellectuele eigendomsrechten daarop over aan MyNextCompany teneinde MyNextCompany toe te laten deze informatie bekend te maken via de Website.

15. Links van en naar andere websites

De Website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Alle informatie die informatief of bij wijze van dienstverlening aan de Gebruiker via koppelingen of hyperlinks naar de inhoud van derden of naar websites beheerd door derden leidt valt niet onder de verantwoordelijkheid van MyNextCompany. MyNextCompany heeft immers geen invloed op de inhoud van dergelijke websites van derden en kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer MyNextCompany op de hoogte wordt gebracht van de eventuele schadelijke, aanstootgevende, obscene of ongepaste inhoud achter een van de koppelingen of hyperlinks op haar Website zal MyNextCompany dit zo snel als mogelijk onderzoeken en de volgens MyNextCompany passende maatregelen nemen. MyNextCompany heeft desgevallend het recht om de betreffende link naar dergelijke websites van derden te verwijderen van de Website ingeval MyNextCompany van oordeel is dat inhoud van de betreffende websites schadelijk, aanstootgevend, obsceen of ongepast is, zonder dat MyNextCompany zich hieromtrent dient te verantwoorden ten aanzien van de Gebruiker of derden.

Het gebruik van dergelijke koppelingen of hyperlinks geschiedt op uitsluitend risico van de Gebruiker. Wanneer de Gebruiker de Website verlaat zijn de contractuele bepalingen tussen de Gebruiker en MyNextCompany niet langer van toepassing.

Andere websites kunnen vrij linken naar de pagina's van de Website. De gebruiker van die andere websites moet echter steeds direct worden gelinkt naar de desbetreffende pagina van de Website en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina's van de Website in het frame van een andere website verschijnen. Voor het gebruik van logo's en andere zaken die voorwerp worden van bescherming onder het intellectuele eigendomsrecht van MyNextCompany of van derden is steeds de voorafgaande en schriftelijke toestemming van MyNextCompany of die derden vereist.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Inspanningsverbintenis

MyNextCompany zal er steeds naar streven dat de Inhoud van de Website zo correct mogelijk is maar MyNextCompany kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de Inhoud van de Website garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld door de Gebruiker of door derden. MyNextCompany stelt alles in het werk om de normale werking van de Website te bewerkstelligen maar kan niet garanderen dat de Website op elk ogenblik volledig beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. MyNextCompany behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website volledig of gedeeltelijk te onderbreken om technische of andere redenen bepaalde diensten te beëindigen, zonder dat de Gebruiker hierdoor enig recht op schadevergoeding bekomt, tenzij in geval van grove nalatigheid en/of opzettelijke fouten in hoofde van MyNextCompany.

16.2. Eigen risico van de Gebruiker

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Website of van de Inhoud uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en de Inhoud zijn beschikbaar zoals ze zijn: in de staat op een bepaald ogenblik en zonder dat er enige garantie geleverd worden met betrekking tot de Website en/of de Inhoud en/of de waarachtigheid en/of accuraatheid van de Website. MyNextCompany is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de Gebruiker neemt of door de Gebruiker zou zijn genomen op basis van de Inhoud, noch is MyNextCompany verantwoordelijk voor fouten of vergissingen, tenzij in geval van grove nalatigheid en/of opzettelijke fouten in hoofde van MyNextCompany.

16.3. Schade

MyNextCompany is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ..., tenzij in geval van grove nalatigheid en/of opzettelijke fouten in hoofde van MyNextCompany. MyNextCompany is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de Gebruiker door het gebruik van de Website of anders. MyNextCompany is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de Website of via een andere Gebruiker van de Website, tenzij in geval van grove nalatigheid en/of opzettelijke fouten in hoofde van MyNextCompany.

MyNextCompany kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen allerhande te wijten aan internet- of communicatieproblemen, stroompanne, virussen, …. noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen, schadevergoeding of enige andere compensatie, tenzij in geval van grove nalatigheid en/of opzettelijke fouten in hoofde van MyNextCompany.

Vergissingen, fouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de Opdrachtgever een opzettelijke of zware fout van MyNextCompany bewijst. Onverminderd wat hiervoor bepaald is zal MyNextCompany nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prestatie die MyNextCompany voor de betreffende advertentieopdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van grove nalatigheid of een opzettelijke fout in hoofde van MyNextCompany.

16.4. Overmacht

MyNextCompany is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van haar verplichtingen wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, technische problemen in de drukkerij, bedelingsproblemen en andere situaties van door de rechtspraak aanvaarde overmacht.

17. Klachten

Klachten m.b.t. de Website of de Inhoud, of enig misbruik door andere Gebruikers of door derden dienen ten laatste binnen de 8 werkdagen na vaststelling ervan per e-mail te worden gemeld aan contact@mynextcompany.eu. Klachten m.b.t. de facturen moeten schriftelijk ingediend worden te binnen 8 dagen na ontvangst factuur of aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer.

Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk worden geformuleerd of na het verstrijken van de termijn, zullen niet worden behandeld. MyNextCompany verbindt er zich toe de ontvangen klachten binnen 7 werkdagen na ontvangst te behandelen.

Indien MyNextCompany van oordeel is dat een klacht terecht is, zal MyNextCompany alle ongepast materiaal (tekst, beelden, informatie, gegevens) zo snel mogelijk verwijderen. Illegale activiteiten kunnen door MyNextCompany gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

18. Toepasselijk recht, nietigheid, bevoegde rechtbank

18.1. Rechtskeuze

Deze algemene voorwaarden, de contractuele verhouding, het gebruik van de diensten van MyNextCompany en alle claims of geschillen hieromtrent tussen de Gebruiker en MyNextCompany worden beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel.

18.2. Bevoegde rechtbanken

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat - bij uitsluiting van alle andere rechtscolleges - enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn kennis te nemen van alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de toepassing of de interpretatie van de contractuele bepalingen tussen MyNextCompany en de Gebruiker.

18.3. Nietigheid

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de contractuele bepalingen tussen MyNextCompany en de Gebruiker zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van andere bepalingen.

18.4. Rechtskracht van elektronische communicatie

De Gebruiker aanvaardt dat elektronisch communicatie met MyNextCompany rechtskracht van een schriftelijk bewijs zal bezitten.

19. Wijzigingen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden

MyNextCompany kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Gewijzigde versies worden van kracht dertig (30) dagen na publicatie op de Website. De nieuwe aangepaste Algemene Gebruiksvoorwaarden worden bij een eerstvolgende aanmelding op de Website voorgelegd. Iedere gebruiker dient hiervan kennis te nemen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. In geval van niet aanvaarding van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal de gebruiker door MyNextCompany de verdere toegang op de Website ontzegd worden.