group-header

Privacy clausule

My Next Company, divisie van ClearSource bvba, met maatschappelijke zetel te Gulledelle 94, 1200 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0876.098.555 (RPR Brussel), respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, meer in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de "Privacywet") en haar uitvoeringsbesluiten. Overeenkomstig deze wet stelt zij u in kennis van het feit dat al de hierna verstrekte informatie wordt opgenomen in de databasebestanden van My Next Company. Deze bestanden zijn enkel eigendom van ClearSource en toegankelijk mits kennis van de beveiligingsprocedure door de bevoegde ClearSource en My Next Company medewerkers onder autorisatie van haar algemeen directeur. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt teneinde u op de hoogte te houden van mogelijke vacatures die u interesseren alsook om door potentiële werkgevers te kunnen worden gecontacteerd en evenzeer door My Next Company en ClearSource zelf. U kan steeds inzage vragen van de persoonlijke gegevens en het openbaar register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kunt u de verbetering of aanvulling of verwijdering ervan vragen aan My Next Company via contact@mynextcompany.eu.

My Next Company behoudt zich het recht voor enige opgave van informatie te verwerpen of te verwijderen wanneer zij redelijkerwijze mag aannemen dat deze niet juist, vals, vervalst, frauduleus of niet in overeenstemming is met de Wet op de Privacy.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld. Worden niet als derden beschouwd, potentiële werkgevers en diegene die op de website van My Next Company hebben voorgesteld.

In het kader van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) heeft u het recht om zich te verzetten tegen opname van uw gegevens in de databasebestanden alsook het recht op aanpassing, het recht op vergetelheid, recht op informatie in geval van een klacht bij de privacy commissie, alsook het recht op overdracht van uw persoonsgegevens.